Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

boek afspraak

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

trainyourbrain.tv, svenveenstra.com, lifesuccesscoach.tv, lifewebinars.nl, gratiswebinars.nl, bewustzijn.tv, marketingrevolution.nl en toptrainersacademy.nl zijn in gebruik door Marketing Revolution BV en deze staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 63500361 . Deze voorwaarden gelden voor alle website’s die worden beheerd van de Marketing Revolution BV.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een product door een klant. Marketing Revolution BV is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. Door het registreren op een van de website’s van Marketing Revolution BV en of aankopen van een product of dienst, gaat de klant (member) automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven.

Marketing Revolution BV en/of svenveenstra.com zullen de gegevens van de klant nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden van de nieuwsbrieven door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail. (zie verder onze antispam beleid en Privacy regelement)

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de diensten en producten genoemde prijs is in euro’s, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Marketing Revolution BV kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.


5.2 De klant geeft Marketing Revolution BV toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Marketing Revolution BV of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Marketing Revolution BV of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd (Niet Goed Geld Terug Garantie)

7.1 Marketing Revolution BV hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeldt per dienst of product.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product of online cursus om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar account (inschrijving) binnen 2 weken annuleren.

7.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Marketing Revolution BV het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de klant terug betalen, met uitzondering van de eventueel gemaakte kosten van materialen of inkoop training. 

Marketing Revolution BV behoudt het recht om te vragen naar de redenen van annuleren.


Artikel 9. Overmacht

Marketing Revolution BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Marketing Revolution BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

> Ga naar onze homepage

© 2021 All rights reserved | Marketing Revolution BV | Postbus 508 | 1420 CA, UITHOORN | The Netherlands | KvK 63500361 te Amsterdam BTW NL855262849.B01